standplast portal

Stránka vznikla za finančnej podpory

EU flag LLP EN-01

Názov projektu: Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector StandPlast VET
Číslo projektu: 2013-1-SK1-LEO05-06359
Číslo zmluvy:13310 0362

Aktualita

Záverečná prezentácia 4 výstupov projektu

http://banky.sk/standplast-zaverecna-prezentacia-vystupov/

do 31.08.2015

Partneri projektu

 

P2 CoWC college

P3 Leoben

P4 SIOV logo

P6 A-OMEGA logo

P7 ICOSA

STU-ancnv

Zdôvodnenie:

Priemysel spracovania plastov je najrýchlejšie sa rozvíjajúci priemysel v celej EU, zakladanie dcérskych spoločnosti v SR ale aj rozvoj slovenských spoločností. Podľa prieskumov v SR nie je spracovaný Národný systém povolaní pre povolania participujúce v plastikárksom sektore, zároveň nie je ani pripravený Národný systém kvalifikácií pre danú oblasť. Tým pádom neexistuje ani vhodná ponuka vzdelávacích aktivít pre dosiahnutie týchto kvalifikácií. Príprava odborníkov v SR  sa realizuje predovšetkým v neformálnom vzdelávaní (nastavovači vstrekolisov, príprava technológov) a vo formálnom vzdelávaní prípravou žiakov stredných škôl v odbore Gumár-plastikár. Ostatné vzdelávanie sa realizuje formou krátkodobých zaučení. Čo je nesystematické, s malým dopadom na rozvoj učiaceho sa. 

To má praktické dopady:

 • neschopnosť absorbovať nové poznatky z oblasti z iných krajín a zavádzať nové projekty v SR
 • neschopnosť absolvovať firemnú prípravu v materskej krajine
 • nejednotnosť v pojmoch (štandardy pracovných pozícií a kompetencie)
 • nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti spracovania plastov v SR
 • nepripravenosť učiteľov, trénerov a lektorov učiť v rámci odvetvia spracovania plastov
 • nezadefinovanie vzdelávacích výstupov a štandardov v tréningoch odborného vzdelávania (VET) 

CIEĽ

Zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania, tréningov a mobility v priemysle spracovania plastov pre zamestnávateľov, účastníkov tréningov (zamestnancov) a jednotlivcov.

Zvýšiť prehľadnosť a uznávanie kvalifikácií a kompetencií, vrátane ich získania prostredníctvom tvorby spoločného rámca odbornej prípravy a kvalifikácie v oblasti plastikárskeho priemyslu.

AKTIVITY A VÝSTUPY

 • V projekte realizovať:
 • Prieskum u zamestnávateľov v sektore spracovania plastov zameraní na zisťovanie pracovných pozícií, kvalifikácií, obsahu a výstupov vzdelávania atď.
 • Pracovné skupiny a workshopy k Príručke pracovných pozícií, kvalifikácií a vzdelávacích štandardov v oblasti odvetvia spracovania plastov
 • Prípravu a testovanie vzdelávacieho programu pre  “Trénerov, lektorov a učiteľov”
 • WEB portál “members zone” zameraná na informálne vzdelávanie – články, analýzy, správy z aplikovaných výskumov  z oblasti  spracovania plastov.)
 • Príprava a testovanie Elektronického odborného 3 jazyčného slovníka v oblasti spracovania plastov

Konkrétne:

 • Na testovaní “Vzdelávacom programe pre učiteľov, trénerov a lektorov sa zúčastní 12 účastníkov zo škôl, firiem, vzdelávacích inštitúcií,
 • Na príprave výstupov z WORKING GROUP sa zúčastní 13 expertov z 3 krajín
 • Na každom WORKSHOP v SR  bude participovať  minimálne 30 účastníkov  (zástupcovia zamestnávateľov, vzdelávacieho sektoru a poradenských inštitúcií)
 • Testovanie “Viacjazyčného elektronického slovníka sa  bude realizovať počas 6 mesiacov, kde je predpoklad, že slovník bude obsahovať min. 550 odborných termínov
 • Na Webportal, ktorý bude podporovať informálne vzdelávanie bude vložených minimálne 30 článkov, analýz, výsledkov z aplikovaného výskumu atď.  v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku. .
 • Na systéme hodnotenia sa budú podieľať 3 externí hodnotitelia z 3 krajín

Projekt má dopad na:

 • systém odborného vzdelávania profesií v odvetví spracovania plastov v SR (formálneho, neformálneho a informálneho)
 • kvalitu odbornej prípravy učiteľov, lektorov, trénerov pre oblasť plastikárskeho odvetvia
 • zamestnávateľov a zamestnancov v SR ale aj v EU zaoberajúcimi sa spracovaním plastov

Partnerstvo:  je zložené z 7 partnerov, ktorí pochádzajú z 3 krajín Rakúsko, Veľká Británia a Slovensko. Vedúcim partnerom projektu je Slovenský plastikársky klaster, zahraniční partneri - City of Wolverhampton College. Veľká Británia, Montanuniversität Leoben. Rakúsko,  Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenská technická univerzita v Bratislave, firmy zo súkromného sektora A-OMEGA, s.r.o. a ICOSA, s.r.o.

Trvanie projektu: 18 mesiacov (1.12.2013-31.5.2015)