standplast portal

Stránka vznikla za finančnej podpory

EU flag LLP EN-01

Názov projektu: Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector StandPlast VET
Číslo projektu: 2013-1-SK1-LEO05-06359
Číslo zmluvy:13310 0362

Aktualita

Záverečná prezentácia 4 výstupov projektu

http://banky.sk/standplast-zaverecna-prezentacia-vystupov/

do 31.08.2015

Partneri projektu

 

P2 CoWC college

P3 Leoben

P4 SIOV logo

P6 A-OMEGA logo

P7 ICOSA

STU-ancnv

Názov projektu:

Transfer of Qualifications and Learning Standards in Plastic Sector  StandPlast VET

Číslo projektu

2013-1-SK1-LEO05-06359

Číslo zmluvy

13310 0362

Názov akcie:

Požiadavky na trénerov, lektorov, učiteľov pre oblasť plastikárskeho priemyslu „Tréning trénerov“

 

Slovenský plastikársky klaster – vyberá 3 „trénerov“ z firiem, ktorí majú za úlohu zaúčanie nových zamestnancov vo výrobe/nastavovaní vstrekolisov, resp. pracujúci v plastikárskej výrobe, ktorá využíva aj iné technológie ako vstrekovanie.

ŠIOV- Štátny inštitút odborného vzdelávania - vyberá 3 učiteľov, alebo majstrov odborného výcviku, ktorí sa zaoberajú vyučovaním technológie ale (teórie aj praxe) spracovania plastov

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STUBA) – vyberá 3 učiteľov a lektorov, ktorí vyučujú predmety týkajúce sa teórie a praxe spracovania plastov.

A-OMEGA, s.r.o. – vyberá 3 lektorov, ktorí vyučujú/alebo by mohli vyučovať nastavovačov a operátorov vstrekolisov. Vyberá aj lektorov, ktorí by mohli vyučovať aj iné technológie ako vstrekovanie plastov

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Čo sú to kľúčové kompetencie?

Kľúčové kompetencie predstavujú celý balík vedomostí, zručností a postojov, ktoré sú nevyhnutné pre každého jednotlivca k tomu, aby bol schopný napĺňať osobný rozvoj, sociálnu inklúziu, a aby bol schopný zamestnať sa resp. pracovať v danej oblasti. Tieto kompetencie by mali byť dosiahnuté ukončením povinného vzdelávania alebo tréningov a mali by tvoriť základ pre ďalšie vzdelávanie v celkovom ponímaní celoživotného učenia sa človeka.

Kľúčové kompetencie vystupujú pri celom rozsahu vzdelávania alebo tréningov: základná školská dochádzka, vzdelávanie dospelých, špecifické vzdelávanie a pod.

(voľne prebraté z „Commission Staff Working Paper: Progress towards the common objectives in Education and Training – Indicators and benchmarks”, Brusel, 21.1. 2004 SEC (2004) 73)

Vedomosti (poznávacie kompetencie):

Dobrá znalosť toho, čo budú vyučovať/trénovať

1. Tá môže byť daná ukončením vysokoškolského štúdia chemického zamerania

2. Môže byť daná dlhodobou praxou (10 ročnou) v oblasti spracovania plastov (alebo v príbuznom odbore)

3. Môže byť daná kombináciou ukončeného odborného vzdelania a praxou

 • Vyhľadávanie informácií–poznať zdroje trvalého prísunu nových informácií a ich priebežne získavanie
 • Štruktúrovanosť poznatkov – schopnosť zoradiť poznatky podľa napr. dôležitosti, časového sledu atď.

Zručnosti (sociálne kompetencie):

 • Motivovať učiacich sa k učeniu (pred, počas a po procese výučby)
 • Osobný rozvoj a schopnosť neustále sa vzdelávať
 • Interpersonálne zručnosti (komunikácia a akceptácia rozdielov) Komunikačné zručnosti (vrátane získavania spätnej väzby, prezentácie, nastolenia situácie kooperácie pri výučbe atď.)
 • Organizačná flexibilita -(„Nasaditeľnosť/flexibilita“)- v budúcnosti „nájsť si čas na prípravu a realizáciu tréningu“.

Postoje:

 • Zodpovednosť – napr. pripraviť sa na výučbu, pripraviť materiály na výučbu, získať informácie o učiacich sa atď.
 • Spoľahlivosť – v daný čas sa dostaviť na miesto výučby
 • Orientácia na ľudí – chcieť odovzdávať vedomosti a skúsenosti a veriť, že druhá strana využije vedomosti a skúsenosti
 • Orientácia na výkon – stanoviť pedagogický cieľ a dosiahnuť ho v danom čase.
 • Vedomie vysokej kvality práce – byť náročný, na seba, ale aj na učiacich sa. Netolerovať zhovievavosť a nízke požiadavky na výstupy výučby
 • Sebadôvera – veriť si ako odborník, ale aj ako osobnosť.
 • Inovácie – prichádzať napr. s novými metódami výučby

Ostatné požiadavky:

Jazykové zručnosti – anglický jazyk – základná úroveň/najmä odborná terminológia (lebo časť prípravy bude prebiehať v anglickom jazyku)